Loading...
Hållbarhet2018-03-12T15:12:39+00:00

HÅLLBARHET

Ett självklart engagemang

Med medarbetare och natur i fokus

Jämställdhet och arbetsmiljö

Stampengruppen verkar för att skapa en koncern som präglas av jämställdhet, mångfald och tolerans. Vi tror på att olikheter berikar och är gynnsamt för vår långsiktiga utveckling och plats i samhället. Stampen Medias HR-avdelningen har under 2017 utvecklat en jämställdhetsplan med nulägesanalys, mätbara mål, åtgärder och uppföljning av mål samt tillsyn att arbetet sker i samverkan med fackliga parter och arbetstagare. Vad gäller sexuella trakasserier, liksom andra trakasserier, tillämpar vi nolltolerans och här har både medarbetare och chefer en skyldighet att agera och påtala fall av trakasserier. En omedelbar handlings- och åtgärdsplan upprättas vi eventuella avvikelser.

Inom den redaktionella verksamheten finns en särskild risk för medarbetarnas säkerhet vad gäller hot och/eller angrepp. En ökad hotbild kan också uppstå när medarbetare rapporterar från krigs- och krisdrabbade områden. Vi utför kontinuerliga riskanalyser för brand, hackerangrepp, virusattacker, intrång i våra lokaler och terrorangrepp. Särskilda handlingsplaner finns utvecklade för den redaktionella verksamheten vid hot och/eller angrepp liksom vid eventuella risker med utomlandsrapportering.

Inom tryckeri- och distributionsverksamheten finns de främsta riskerna i den fysiska arbetsmiljön. För tryckeriverksamheten gäller detta främst arbetsplatsolyckor, brand, hörselpåverkan och hantering av kemikalier. Därför görs skyddsronder med jämna mellanrum och olika utbildningar genomförs. Inom distributionsverksamheten gäller riskerna främst överfall, rån och olyckor och man använder sig därför av överfallslarm och GPS på distributionsbilarna.

Det är angeläget för oss som arbetsgivare liksom för våra medarbetare att ett arbetsmiljöarbete är en naturlig del av den dagliga verksamheten och i det långsiktiga förändringsarbetet. På så sätt kan vi minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. För att följa upp arbetsmiljön använder vi medarbetarenkäter som undersöker både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Bland annat mäter vi och följer upp sjukfrånvaro ett flertal gånger per år genom analys, diskussion och konkreta åtgärder.

Miljö och natur

Det är framförallt tryckeri- och distributionsverksamheten som har en påverkan på vår miljö. Inom tryckeriverksamheten har vi identifierat fyra huvudsakliga områden med mätbar miljöpåverkan: energi, transporter, VOC (lättflyktiga organiska föreningar) och makulatur (kasserade tidningsexemplar i produktionen). Inom distributionsverksamheten är det främst transporter som utgör en miljöpåverkan.

V-TAB:s tryckerianläggningar är Svanen-licensierade samt certifierade enligt ISO: 14001: 2004. I miljöcertifieringen tydliggörs konkreta mål, vilka följs upp med krav på förbättringar från år till år. Det är ett levande dokument där nya miljömål, både lokalt och bolagsgemensamt, sätts upp systematiskt och mätningar görs kontinuerligt över tid för långsiktig analys. Förutom det ständiga arbetet med energi, transporter och avfall köper V-TAB VOC-fria kemikalier samt el som till hundra procent kommer från vattenkraft.

I december 2017 blev även distributionsverksamheten VTD ISO-certifierade för kvalitet och miljö. VTD använder sig av ett Econaut-system, Heavy Eco Driving, där körsättet registreras i distributionsbilar för miljövänlig körteknik. Förutom minskade koldioxidutsläpp leder detta även till minskade partikelutsläpp på grund av besparing av däcken. Dessutom har man utökat sina gångdistrikt och använder sig idag även av el-cyklar och en utfasning av dieselbilar till elbilar pågår.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om respektive affärsområdes hållbarhetsarbete kan du kontakta Bengt eller PO.

Bengt Olsson, HR-Direktör Stampen Media 

LÄS MER OM OSS

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Ledning
Historia
Journalistik

LÄS MER OM OSS

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Ledning
Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Historia
Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss